ឈប់ធ្វើទម្លាប់៣នេះទៅ ប្រយ័ត្នខូចទាំងស្បូន ខូចទាំងក្រលៀនត្រូវលាងឈាមមិនឈប់
ឈប់ធ្វើទម្លាប់៣នេះទៅ ប្រយ័ត្នខូចទាំងស្បូន ខូចទាំងក្រលៀនត្រូវលាងឈាមមិនឈប់
WHOប្រាប់៥ជំហានដើម្បីជួយអ្នកការពារនិងកាត់បន្ថយកើតជំងឺមហារីក
WHOប្រាប់៥ជំហានដើម្បីជួយអ្នកការពារនិងកាត់បន្ថយកើតជំងឺមហារីក
កុំគិតថាជារឿងធម្មតា! ជ្រុះសក់គឺជាសញ្ញាប្រឈមជាមួយជំងឺគ្រោះថ្នាក់់៥ប្រភេទនេះ
កុំគិតថាជារឿងធម្មតា! ជ្រុះសក់គឺជាសញ្ញាប្រឈមជាមួយជំងឺគ្រោះថ្នាក់់៥ប្រភេទនេះ
បើមិនចង់ឈឺក្រពះរុំារ៉ៃ រាប់ឆ្នាំមិនបាត់ ឈប់ខ្លះទៅរបបអាហារ៣មុខនេះ
បើមិនចង់ឈឺក្រពះរុំារ៉ៃ រាប់ឆ្នាំមិនបាត់ ឈប់ខ្លះទៅរបបអាហារ៣មុខនេះ
ទម្លាប់អាក្រក់៣ បន្សល់ជំងឺ មុខមុនស្នាម បន្សល់ស្បែកស្រអាប់ ស្រ្តេសរុំារ៉ៃដល់អ្នក
ទម្លាប់អាក្រក់៣ បន្សល់ជំងឺ មុខមុនស្នាម បន្សល់ស្បែកស្រអាប់ ស្រ្តេសរុំារ៉ៃដល់អ្នក
ក្បួនយកអាយុ១០០ឆ្នាំ អនុវត្តប្រចាំ សុខភាពល្អមិនងាយឈឺអស់លុយទេ
ក្បួនយកអាយុ១០០ឆ្នាំ អនុវត្តប្រចាំ សុខភាពល្អមិនងាយឈឺអស់លុយទេ