សូមប្រយ័ត្ន!កម្ពុជាព្រឹកនេះលទ្ធផលឆ្លងកូវីដ១៩ចេញមកភាគច្រើនកើតលើស្រ្តី មានវ័យខ្ទង់៤០ឆ្នាំ
សូមប្រយ័ត្ន!កម្ពុជាព្រឹកនេះលទ្ធផលឆ្លងកូវីដ១៩ចេញមកភាគច្រើនកើតលើស្រ្តី មានវ័យខ្ទង់៤០ឆ្នាំ
ឆ្លងថែមទៀតហើយប្រយ័ត្ន! ព្រឹកនេះក្រសួងរកឃើញ៥នាក់បន្ថែមជាពលករនិងជាអ្នកដំណើរ
ឆ្លងថែមទៀតហើយប្រយ័ត្ន! ព្រឹកនេះក្រសួងរកឃើញ៥នាក់បន្ថែមជាពលករនិងជាអ្នកដំណើរ
ត្រូវប្រយ័ត្នឱ្យបានខ្ពស់! ថ្ងៃនេះកម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីទៀតហើយ
ត្រូវប្រយ័ត្នឱ្យបានខ្ពស់! ថ្ងៃនេះកម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីទៀតហើយ
កូវីដ១៩មិនចប់ទេ! ព្រឹកនេះក្រសួងរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ០៧នាក់បន្ថែមទៀតហើយ
កូវីដ១៩មិនចប់ទេ! ព្រឹកនេះក្រសួងរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ០៧នាក់បន្ថែមទៀតហើយ
ប្រទេសថៃមួយថ្ងៃឆ្លងលើស១៧០នាក់ ខណអ្នកស្លាប់កើនដល់៧០នាក់ឯណោះ
ប្រទេសថៃមួយថ្ងៃឆ្លងលើស១៧០នាក់ ខណអ្នកស្លាប់កើនដល់៧០នាក់ឯណោះ
ប្រយ័ត្នសុខភាព! ឆ្នាំ២០២១នេះ រដូវប្រាំងនឹងឡើងកម្ដៅដល់ ៣៩អង្សាសេ មុខឈានចូលដើមរដូវវស្សា
ប្រយ័ត្នសុខភាព! ឆ្នាំ២០២១នេះ រដូវប្រាំងនឹងឡើងកម្ដៅដល់ ៣៩អង្សាសេ មុខឈានចូលដើមរដូវវស្សា