បើមិនទាន់មានសញ្ញាទាំងនេះ អ្នកមិនទាន់មានស្មារតីរឹងមាំក្នុងការប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាក្នុងជីវិតឡើយ
បើមិនទាន់មានសញ្ញាទាំងនេះ អ្នកមិនទាន់មានស្មារតីរឹងមាំក្នុងការប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាក្នុងជីវិតឡើយ
ពេទ្យចិត្តសាស្រ្ត៖ចង់ពង្រឹងសមត្ថភាពថាមពលខួរក្បាលខ្លាំងអ្នកត្រូវ មានចំណុចពិសេសនេះ
ពេទ្យចិត្តសាស្រ្ត៖ចង់ពង្រឹងសមត្ថភាពថាមពលខួរក្បាលខ្លាំងអ្នកត្រូវ មានចំណុចពិសេសនេះ
អ្នកចិត្តសាស្រ្តបង្ហើបវិធីជួយអ្នកឲ្យខ្លាំងជាងមុនតាមការផ្ចង់អារម្មណ៍រស់នៅបច្ចុប្បន្នបានល្អ កុំឲ្យបារម្ភច្រើនពីអនាគត
អ្នកចិត្តសាស្រ្តបង្ហើបវិធីជួយអ្នកឲ្យខ្លាំងជាងមុនតាមការផ្ចង់អារម្មណ៍រស់នៅបច្ចុប្បន្នបានល្អ កុំឲ្យបារម្ភច្រើនពីអនាគត
វិធីសាស្រ្តងាយៗជួយ កុំឱ្យកើតមានបញ្ហាលើផ្លូវចិត្តសម្រាប់អ្នករងសម្ពាធច្រើន
វិធីសាស្រ្តងាយៗជួយ កុំឱ្យកើតមានបញ្ហាលើផ្លូវចិត្តសម្រាប់អ្នករងសម្ពាធច្រើន
ចំណុចខ្លឹមដែលជួយឱ្យObama មានថាមពលខួរក្បាលខ្លាំង អាចដឹកនាំបានល្អ
ចំណុចខ្លឹមដែលជួយឱ្យObama មានថាមពលខួរក្បាលខ្លាំង អាចដឹកនាំបានល្អ
ក្រោយជួបហេតុការរន្ធត់ បើមានអាការៈប្រែប្រួលបែបនេះ ត្រូវរកជំនួយភ្លាមបើមិនចង់ឱ្យផ្លូវចិត្តមានបញ្ហាធ្ងន់
ក្រោយជួបហេតុការរន្ធត់ បើមានអាការៈប្រែប្រួលបែបនេះ ត្រូវរកជំនួយភ្លាមបើមិនចង់ឱ្យផ្លូវចិត្តមានបញ្ហាធ្ងន់