ប្រសើរ! តំបន់ក្រហមក្នុងភូមិសាស្រ្ត ២នេះ រដ្ឋាករទឹកក្រុងភ្នំពេញប្រកាសមិនយកថ្លៃទឹក ៣ខែ
ប្រសើរ! តំបន់ក្រហមក្នុងភូមិសាស្រ្ត ២នេះ រដ្ឋាករទឹកក្រុងភ្នំពេញប្រកាសមិនយកថ្លៃទឹក ៣ខែ
ដំណឹងល្អ! ឥណ្ឌាប្រកាសរកឃើញថ្នាំប្រភេទថ្មីប្រឆាំងកូវីដ១៩បាន
ដំណឹងល្អ! ឥណ្ឌាប្រកាសរកឃើញថ្នាំប្រភេទថ្មីប្រឆាំងកូវីដ១៩បាន
បញ្ចប់ការចាក់វ៉ាក់សុំាងតាមការកំណត់ អ្នកដែលបដិសេធមិនចាក់នឹងប្រឈមអត់ការងារធ្វើ
បញ្ចប់ការចាក់វ៉ាក់សុំាងតាមការកំណត់ អ្នកដែលបដិសេធមិនចាក់នឹងប្រឈមអត់ការងារធ្វើ
សម្តេចហ៊ុន សែន៖ ស្នើសុំដល់អ្នកមានលទ្ធភាព កុំទៅដណ្តើមអំណោយអ្នកខ្វះខាតអី
សម្តេចហ៊ុន សែន៖ ស្នើសុំដល់អ្នកមានលទ្ធភាព កុំទៅដណ្តើមអំណោយអ្នកខ្វះខាតអី
សម្តេចហ៊ុន សែន៖ សូមអំពាវនាវឱ្យអនុគ្រោះការចំណាយ៣មុខនេះដល់កម្មករកម្មការនីរោងចក្រ
សម្តេចហ៊ុន សែន៖ សូមអំពាវនាវឱ្យអនុគ្រោះការចំណាយ៣មុខនេះដល់កម្មករកម្មការនីរោងចក្រ
សូមប្រយ័ត្នឱ្យខ្ពស់! រកឃើញអ្នកជំងឺកូវីដ‑១៩ម្នាក់ បានទៅទទួលវ៉ាក់សុំាងនៅក្នុងទីតាំងមួយនេះ
សូមប្រយ័ត្នឱ្យខ្ពស់! រកឃើញអ្នកជំងឺកូវីដ‑១៩ម្នាក់ បានទៅទទួលវ៉ាក់សុំាងនៅក្នុងទីតាំងមួយនេះ