ត្រៀមរៀនក្នុងថ្នាក់! ក្រសួងអប់រំប្រកាសបើកសាលារៀនគ្រប់កម្រិតឡើងវិញនៅទូទាំងប្រទេស
ត្រៀមរៀនក្នុងថ្នាក់! ក្រសួងអប់រំប្រកាសបើកសាលារៀនគ្រប់កម្រិតឡើងវិញនៅទូទាំងប្រទេស
ទោះចាក់វ៉ាក់សុំាងគ្រប់ដូសក៏ដោយ បើមិនអនុវត្តចំណុចនេះទេ អ្នកអាចស្លាប់ដោយសារកូវីដ
ទោះចាក់វ៉ាក់សុំាងគ្រប់ដូសក៏ដោយ បើមិនអនុវត្តចំណុចនេះទេ អ្នកអាចស្លាប់ដោយសារកូវីដ
ច្បាស់ការហើយ!សម្តេចបញ្ជាក់ថា មិនទាន់មានគោលការណ៍អនុញ្ញាតឱ្យរៀបការឡើងវិញទេ
ច្បាស់ការហើយ!សម្តេចបញ្ជាក់ថា មិនទាន់មានគោលការណ៍អនុញ្ញាតឱ្យរៀបការឡើងវិញទេ
អ្នកអត់បានចាក់វ៉ាក់សុំាងក៏អាចធ្វើដំណើរពេញប្រទេសកម្ពុជាបានដែរ
អ្នកអត់បានចាក់វ៉ាក់សុំាងក៏អាចធ្វើដំណើរពេញប្រទេសកម្ពុជាបានដែរ
លក្ខខណ្ឌថ្មី! កម្ពុជាបើកប្រទេស អ្នកមានលក្ខខណ្ឌនេះចូលកម្ពុជាធ្វើចត្តាឡីស័កតែ៣ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ
លក្ខខណ្ឌថ្មី! កម្ពុជាបើកប្រទេស អ្នកមានលក្ខខណ្ឌនេះចូលកម្ពុជាធ្វើចត្តាឡីស័កតែ៣ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ
ស្តុតឡេនរកឃើញវ៉ាក់ស៊ាំង២ប្រភេទ អាចបញ្ចៀសការស្លាប់បាន៩០% អំឡុងឆ្លងកូវីដ
ស្តុតឡេនរកឃើញវ៉ាក់ស៊ាំង២ប្រភេទ អាចបញ្ចៀសការស្លាប់បាន៩០% អំឡុងឆ្លងកូវីដ