លោកយាយ Tanaka អាយុ ១១៨ឆ្នាំ ប្រាប់អាថ៌កំបាំង រស់នៅឱ្យមានក្តីសុខ និងអាយុវែង
លោកយាយ Tanaka អាយុ ១១៨ឆ្នាំ ប្រាប់អាថ៌កំបាំង រស់នៅឱ្យមានក្តីសុខ និងអាយុវែង
វ័យ ៩០ឆ្នាំ រីករាយនឹងការងារ មិនព្រមចូលនិវត្តន៍ ក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងចំណាស់ជាងគេបំផុត
វ័យ ៩០ឆ្នាំ រីករាយនឹងការងារ មិនព្រមចូលនិវត្តន៍ ក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងចំណាស់ជាងគេបំផុត
ស្រ្តីមានវ័យ ១០០ឆ្នាំ ឆ្លងកូវីដ១៩! នេះជាវិធី គាត់យកឈ្នះលើកូវីដ១៩ យ៉ាងអស្ចារ្យ
ស្រ្តីមានវ័យ ១០០ឆ្នាំ ឆ្លងកូវីដ១៩! នេះជាវិធី គាត់យកឈ្នះលើកូវីដ១៩ យ៉ាងអស្ចារ្យ
លោកយាយជប៉ុនអាយុ៩០ឆ្នាំ តែកម្លាំងនៅមាំ បង្ហើបប្រាប់ចៅៗពីការថែសម្រស់ បំប៉នកម្លាំង
លោកយាយជប៉ុនអាយុ៩០ឆ្នាំ តែកម្លាំងនៅមាំ បង្ហើបប្រាប់ចៅៗពីការថែសម្រស់ បំប៉នកម្លាំង
មនុស្សចាស់ គួរតែហាត់ប្រាណងាយៗ ទាំង០៤នេះ ការពារជំងឺបេះដូង និងខួរក្បាល
មនុស្សចាស់ គួរតែហាត់ប្រាណងាយៗ ទាំង០៤នេះ ការពារជំងឺបេះដូង និងខួរក្បាល
មកដឹងពីការពិសារកាហ្វេ មានឥទ្ធិពលអ្វី អាចប្រឆាំងកូវីដ ១៩
មកដឹងពីការពិសារកាហ្វេ មានឥទ្ធិពលអ្វី អាចប្រឆាំងកូវីដ ១៩