បើអ្នកគ្មានទឹកចិត្ត មកដឹងសាច់រឿង Clark ពីឈឺចាប់ ការតស៊ូ និងបំបែកឯតទគ្គកម្មមិនធម្មតាមែន
បើអ្នកគ្មានទឹកចិត្ត មកដឹងសាច់រឿង Clark ពីឈឺចាប់ ការតស៊ូ និងបំបែកឯតទគ្គកម្មមិនធម្មតាមែន
អ្នកគ្រូ ដាវីន បញ្ជាក់ថា៖ ខ្ញុំធ្លាប់កើតធ្លាក់ទឹកចិត្តដល់ចំណុចសូន្យ  ខ្ញុំព្យាយាមធ្វើរឿងនេះបានឆ្លងផុត
អ្នកគ្រូ ដាវីន បញ្ជាក់ថា៖ ខ្ញុំធ្លាប់កើតធ្លាក់ទឹកចិត្តដល់ចំណុចសូន្យ ខ្ញុំព្យាយាមធ្វើរឿងនេះបានឆ្លងផុត
ធ្វើតាមក្បួននេះ ជួយកាត់បន្ថយល្បឿនចិត្តស្មុគស្មាញ ស្រ្តេស និងការធ្លាក់ទឹកចិត្ត
ធ្វើតាមក្បួននេះ ជួយកាត់បន្ថយល្បឿនចិត្តស្មុគស្មាញ ស្រ្តេស និងការធ្លាក់ទឹកចិត្ត
វិធី៣ជួយអ្នកអាចកាត់ចិត្តបានលឿនពេល បាត់បង់ស្នេហា
វិធី៣ជួយអ្នកអាចកាត់ចិត្តបានលឿនពេល បាត់បង់ស្នេហា
បញ្ហាធ្វើឱ្យធ្ងន់ផ្លូវចិត្ត! អ្នកធ្វើរឿង ១នេះ ទាញបញ្ហាចេញពីចិត្តឱ្យអ្នករស់មានក្តីសុខ
បញ្ហាធ្វើឱ្យធ្ងន់ផ្លូវចិត្ត! អ្នកធ្វើរឿង ១នេះ ទាញបញ្ហាចេញពីចិត្តឱ្យអ្នករស់មានក្តីសុខ
ឈប់តូចចិត្តជីវិត! ៣ចំណុចជួយផ្លាស់ប្តូរជីវិតអ្នកហើយឱ្យចិត្តមានសន្តិភាព
ឈប់តូចចិត្តជីវិត! ៣ចំណុចជួយផ្លាស់ប្តូរជីវិតអ្នកហើយឱ្យចិត្តមានសន្តិភាព