ប្រយ័ត្ន! បើកូនអ្នកចេញពងបែកក្រហមៗ និងសញ្ញាទាំងនេះលើស ៣ថ្ងៃ ប្រញាប់នាំកូនទៅពេទ្យភ្លាម
ប្រយ័ត្ន! បើកូនអ្នកចេញពងបែកក្រហមៗ និងសញ្ញាទាំងនេះលើស ៣ថ្ងៃ ប្រញាប់នាំកូនទៅពេទ្យភ្លាម
ប្រយ័ត្ន! ក្មេងធាត់លើសទម្ងន់ប្រឈមមុខគេងអត់ដកដង្ហើម កើតជំងឺច្រើនមុខ ដែលឪពុកម្ដាយត្រូវដឹង
ប្រយ័ត្ន! ក្មេងធាត់លើសទម្ងន់ប្រឈមមុខគេងអត់ដកដង្ហើម កើតជំងឺច្រើនមុខ ដែលឪពុកម្ដាយត្រូវដឹង
ប្រយ័ត្ន! សញ្ញានិងប្រភេទជំងឺម្យ៉ាងកើតលើកុមារតាំងពីចាប់កើត ដែលឪពុកម្ដាយមិនគួរមើលរំលង
ប្រយ័ត្ន! សញ្ញានិងប្រភេទជំងឺម្យ៉ាងកើតលើកុមារតាំងពីចាប់កើត ដែលឪពុកម្ដាយមិនគួរមើលរំលង
មហារីកគ្រាប់ឈាមកើតច្រើនលើកុមារ ប៉ាម៉ាក់ដាច់ខាតត្រូវធ្វើរឿងនេះដើម្បីការពារកូនពីគ្រោះថ្នាក់
មហារីកគ្រាប់ឈាមកើតច្រើនលើកុមារ ប៉ាម៉ាក់ដាច់ខាតត្រូវធ្វើរឿងនេះដើម្បីការពារកូនពីគ្រោះថ្នាក់
បើមិនចង់ឱ្យកូនឈឺជំងឺរុំខ្លួនទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្ត ល្មមបញ្ឈប់ទម្លាប់ចិញ្ចឹមកូនខុសរបៀបទៀតទៅ
បើមិនចង់ឱ្យកូនឈឺជំងឺរុំខ្លួនទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្ត ល្មមបញ្ឈប់ទម្លាប់ចិញ្ចឹមកូនខុសរបៀបទៀតទៅ
បើចង់ឱ្យសុខភាពរឹងមាំ យុវវ័យត្រូវដាក់ចិត្តធ្វើរឿង៥នេះរាល់ថ្ងៃ ច្បាស់ណាស់អ្នកមិនងាយឈឺទេ
បើចង់ឱ្យសុខភាពរឹងមាំ យុវវ័យត្រូវដាក់ចិត្តធ្វើរឿង៥នេះរាល់ថ្ងៃ ច្បាស់ណាស់អ្នកមិនងាយឈឺទេ