មេធំផលិតវ៉ាក់ស៊ាំងអះអាងថាឥទ្ធិពល“អូមីក្រុង”ខ្លាំង ប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់ស៊ាំងនឹងថយចុះ
មេធំផលិតវ៉ាក់ស៊ាំងអះអាងថាឥទ្ធិពល“អូមីក្រុង”ខ្លាំង ប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់ស៊ាំងនឹងថយចុះ
កើតក្នុងត្រកូលក្រីក្រ ធ្វើគ្រូបង្រៀនស្រុកស្រែប្រែក្លាយជាសេដ្ឋីពាន់លាន$ក្រោយផលិតវ៉ាក់ស៊ាំងជោគជ័យ
កើតក្នុងត្រកូលក្រីក្រ ធ្វើគ្រូបង្រៀនស្រុកស្រែប្រែក្លាយជាសេដ្ឋីពាន់លាន$ក្រោយផលិតវ៉ាក់ស៊ាំងជោគជ័យ
អស្ចារ្យ! Pfizer បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនមានតម្លៃ១០០ពាន់លាន$ដោយសារថ្នាំនិងវ៉ាក់ស៊ាំងកូវីដ១៩
អស្ចារ្យ! Pfizer បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនមានតម្លៃ១០០ពាន់លាន$ដោយសារថ្នាំនិងវ៉ាក់ស៊ាំងកូវីដ១៩
ទោះរវល់ប៉ុណ្ណាក៏អាចធ្វើបាន! ហាត់ប្រាណបែបនេះ៥ម៉ោងក្នុង១សប្តាហ៍អាចកាត់បន្ថយជំងឺមហារីក
ទោះរវល់ប៉ុណ្ណាក៏អាចធ្វើបាន! ហាត់ប្រាណបែបនេះ៥ម៉ោងក្នុង១សប្តាហ៍អាចកាត់បន្ថយជំងឺមហារីក
សួតនឹងប៉ះទង្គិចខូចខាតក្រោយជាពីកូវីដ វេជ្ជ. តាន់ គីមមេង ប្រាប់លំហាត់ប្រាណពិសេសថែទាំសួតឡើងវិញ
សួតនឹងប៉ះទង្គិចខូចខាតក្រោយជាពីកូវីដ វេជ្ជ. តាន់ គីមមេង ប្រាប់លំហាត់ប្រាណពិសេសថែទាំសួតឡើងវិញ
ល្បីដល់សព្វថ្ងៃ! ប្រវត្តិHerbalifeនៅឆ្នាំ១៩៨០ដឹកលក់ត្រាក់ៗក្រោយគូទឡាន  ឥលូវគេប្រើពេញពិភពលោក
ល្បីដល់សព្វថ្ងៃ! ប្រវត្តិHerbalifeនៅឆ្នាំ១៩៨០ដឹកលក់ត្រាក់ៗក្រោយគូទឡាន ឥលូវគេប្រើពេញពិភពលោក