ក្តីសុខ! ប្តីប្រពន្ធរស់នៅជាមួយគ្នាមានស្រឡាញ់មានសុភមង្គលនោះ ត្រូវមាន ៣ចំណុចនេះ
ក្តីសុខ! ប្តីប្រពន្ធរស់នៅជាមួយគ្នាមានស្រឡាញ់មានសុភមង្គលនោះ ត្រូវមាន ៣ចំណុចនេះ
ឡូយមែន! អ្នកមានអត្តចរិត ១នេះ ជួយអ្នកឱ្យអ្នកក្មេងជាងវ័យ
ឡូយមែន! អ្នកមានអត្តចរិត ១នេះ ជួយអ្នកឱ្យអ្នកក្មេងជាងវ័យ
អ្នកជំនាញថា គ្រាន់តែអ្នកចេះគិតបែបនេះ អ្នករស់នៅឆ្ងាយពីជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត ឱ្យជីវិតមានក្តីសុខ
អ្នកជំនាញថា គ្រាន់តែអ្នកចេះគិតបែបនេះ អ្នករស់នៅឆ្ងាយពីជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត ឱ្យជីវិតមានក្តីសុខ
ព្រះគ្រូ គូ សុភាព ប្រាប់វិធី! បំភ្លេចរឿងអាក្រក់ៗ កន្លងហួស មិនបើដូច្នេះទេ អ្នកមិនអាចដើរទៅមុខបានឡើយ
ព្រះគ្រូ គូ សុភាព ប្រាប់វិធី! បំភ្លេចរឿងអាក្រក់ៗ កន្លងហួស មិនបើដូច្នេះទេ អ្នកមិនអាចដើរទៅមុខបានឡើយ
អ្នកខ្សោយEQ មែនទេ! មកប្រើ ៣យុទ្ធសាស្រ្តពង្រឹងផ្លូវចិត្តឱ្យមានEQ រស់ឡើងវិញ
អ្នកខ្សោយEQ មែនទេ! មកប្រើ ៣យុទ្ធសាស្រ្តពង្រឹងផ្លូវចិត្តឱ្យមានEQ រស់ឡើងវិញ
វេជ្ជបណ្ដិតបញ្ជាក់ថា ចង់រក្សាខួរក្បាលកុំឱ្យកើតជំងឺវង្វេង គ្រាន់តែធ្វើរឿង ២នេះក៏បានដែរ
វេជ្ជបណ្ដិតបញ្ជាក់ថា ចង់រក្សាខួរក្បាលកុំឱ្យកើតជំងឺវង្វេង គ្រាន់តែធ្វើរឿង ២នេះក៏បានដែរ