វេជ្ជបណ្ឌិត ហាន ដានី៖ តើជំងឺអាឡែកហ្ស៊ីអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតដែរឬទេ?
វេជ្ជបណ្ឌិត ហាន ដានី៖ តើជំងឺអាឡែកហ្ស៊ីអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតដែរឬទេ?
១ខែស្រកជាង៤គីឡូ! ស្រកដោយមិនប៉ះពាល់សុខភាព តើកញ្ញា ស្រីនា ប្រើទិកនិកបែបណា?
១ខែស្រកជាង៤គីឡូ! ស្រកដោយមិនប៉ះពាល់សុខភាព តើកញ្ញា ស្រីនា ប្រើទិកនិកបែបណា?
ធ្លាប់ឆ្ងល់ខ្លះទេ? ហេតុអ្វីឈប់លាបម្សៅ ផ្ទៃមុខជួបបញ្ហាមុន ជាំ ហើយអាក្រក់លើសដើម?
ធ្លាប់ឆ្ងល់ខ្លះទេ? ហេតុអ្វីឈប់លាបម្សៅ ផ្ទៃមុខជួបបញ្ហាមុន ជាំ ហើយអាក្រក់លើសដើម?
ប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់! អ្នកចូលចិត្តងូតទឹកក្ដៅ ត្រូវតែដឹងរឿងទាំងនេះសិន
ប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់! អ្នកចូលចិត្តងូតទឹកក្ដៅ ត្រូវតែដឹងរឿងទាំងនេះសិន
តារាម៉ូឌែល កញ្ញា នូ ទឹមស្រីនៀត៖ ចង់បានរូបរាងស្លីមស្អាត អនុវត្តតាមក្បួនទាំងនេះ
តារាម៉ូឌែល កញ្ញា នូ ទឹមស្រីនៀត៖ ចង់បានរូបរាងស្លីមស្អាត អនុវត្តតាមក្បួនទាំងនេះ
សូមប្រុងប្រយ័ត្ន! សារធាតុទាំង២មានក្នុងឡេលាយ អាចធ្វើឱ្យស្បែករបស់អ្នកជួបហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរ
សូមប្រុងប្រយ័ត្ន! សារធាតុទាំង២មានក្នុងឡេលាយ អាចធ្វើឱ្យស្បែករបស់អ្នកជួបហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរ