មកដឹងពីវិធីបំភ្លេចរឿងអតីតកាលមិនល្អដែលកំពុងរំខានមិនអាចឱ្យអ្នកបំពេញការងារបានល្អ
មកដឹងពីវិធីបំភ្លេចរឿងអតីតកាលមិនល្អដែលកំពុងរំខានមិនអាចឱ្យអ្នកបំពេញការងារបានល្អ
ចង់កើនកម្លាំងចិត្តនិងខួរក្បាលមានសកម្មភាពខ្លាំងជាងមុន មកសាកល្បងសួរសំណួរ៤នេះទៅខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃ
ចង់កើនកម្លាំងចិត្តនិងខួរក្បាលមានសកម្មភាពខ្លាំងជាងមុន មកសាកល្បងសួរសំណួរ៤នេះទៅខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃ
មកដឹងពីគន្លឹះប្រើប្រាស់ខួរក្បាលដើម្បីធ្វើការបានលឿននិងទទួលលទ្ធផលល្អពីគ្រូបង្វឹកដ៏ល្បីលោកJIm Rohn
មកដឹងពីគន្លឹះប្រើប្រាស់ខួរក្បាលដើម្បីធ្វើការបានលឿននិងទទួលលទ្ធផលល្អពីគ្រូបង្វឹកដ៏ល្បីលោកJIm Rohn
ក្រោយបែកបាក់ស្នេហាឈានដល់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្ត គួរអនុវត្តន៍គន្លឹះខ្លីខ្លឹមដែលអ្នកជំនាញវិបត្តិស្នេហាបានបង្ហើប
ក្រោយបែកបាក់ស្នេហាឈានដល់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្ត គួរអនុវត្តន៍គន្លឹះខ្លីខ្លឹមដែលអ្នកជំនាញវិបត្តិស្នេហាបានបង្ហើប
មកដឹងពីសកម្មភាពតូចតាចដែលត្រូវជៀសវាង កុំឱ្យធ្លាក់ខ្លួនកើតស្រ្តេសដោយមិនដឹងខ្លួន
មកដឹងពីសកម្មភាពតូចតាចដែលត្រូវជៀសវាង កុំឱ្យធ្លាក់ខ្លួនកើតស្រ្តេសដោយមិនដឹងខ្លួន
ចង់កាត់បន្ថយអារម្មណ៍ដិតដាមរឿងឈឺចាប់ខ្លាំងពីអតីតកាល អាចសាកល្បងទិកនិកងាយៗទាំងនេះ
ចង់កាត់បន្ថយអារម្មណ៍ដិតដាមរឿងឈឺចាប់ខ្លាំងពីអតីតកាល អាចសាកល្បងទិកនិកងាយៗទាំងនេះ