ហានិភ័យខ្ពស់ណាស់! អ្នកខ្ជិលហាត់ប្រាណ អត្រាកើតជំងឺបេះដូងខ្ពស់ និងងាយស្លាប់ភ្លាមៗ
ហានិភ័យខ្ពស់ណាស់! អ្នកខ្ជិលហាត់ប្រាណ អត្រាកើតជំងឺបេះដូងខ្ពស់ និងងាយស្លាប់ភ្លាមៗ
មកដឹង ០៣ ចំណុចនេះ ជួយលោក Walter Breuning ឱ្យមានអាយុ ១១៤ឆ្នាំ និងសុខភាពមាំទាំ
មកដឹង ០៣ ចំណុចនេះ ជួយលោក Walter Breuning ឱ្យមានអាយុ ១១៤ឆ្នាំ និងសុខភាពមាំទាំ
ទម្លាប់រស់នៅសាមញ្ញទាំង ០៤នេះ ជាអាថ៌កំបាំងឱ្យអាយុវែង និងរក្សាវ័យ កុំឱ្យឆាប់ចាស់
ទម្លាប់រស់នៅសាមញ្ញទាំង ០៤នេះ ជាអាថ៌កំបាំងឱ្យអាយុវែង និងរក្សាវ័យ កុំឱ្យឆាប់ចាស់
ជំងឺស្រ្តេសនាំឱ្យអ្នកធាត់ តែការហាត់ប្រាណកាត់ស្រ្តេសហើយ នាំឱ្យអ្នកសុខភាពរឹងមាំទៀត
ជំងឺស្រ្តេសនាំឱ្យអ្នកធាត់ តែការហាត់ប្រាណកាត់ស្រ្តេសហើយ នាំឱ្យអ្នកសុខភាពរឹងមាំទៀត
បញ្ហាធំៗទាំង ០៣ នេះ យុវជនខ្មែរតែងមើលរំលងធ្វើឲ្យកើតជំងឺផ្លូវកាយ និងជំងឺផ្លូវចិត្ត
បញ្ហាធំៗទាំង ០៣ នេះ យុវជនខ្មែរតែងមើលរំលងធ្វើឲ្យកើតជំងឺផ្លូវកាយ និងជំងឺផ្លូវចិត្ត
វេជ្ជបណ្ឌិតរកឃើញថា៖ ការធ្វើលំហាត់ប្រាណ ជាវិធីការពារស្បែក និងសម្រស់ក្មេងជាងវ័យ
វេជ្ជបណ្ឌិតរកឃើញថា៖ ការធ្វើលំហាត់ប្រាណ ជាវិធីការពារស្បែក និងសម្រស់ក្មេងជាងវ័យ